هاست کانفینگ شده

100 MB


 
2,000تومان
ماهانه

   100 مگابایت میزان فضای اختصاصی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

   نامحدود پارک دامنه

   نامحدود ساب دامنه

   نامحدود تعداد دیتابیس

   دایرکت ادمین پنل هاست

   دی چت.اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

200 MB


 
2,500تومان
ماهانه

   200 مگابایت میزان فضای اختصاصی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

   نامحدود پارک دامنه

   نامحدود ساب دامنه

   نامحدود تعداد دیتابیس

   دایرکت ادمین پنل هاست

   دی چت.اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

500 MB


 
3,000تومان
ماهانه

   500 مگابایت میزان فضای اختصاصی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

   نامحدود پارک دامنه

   نامحدود ساب دامنه

   نامحدود تعداد دیتابیس

   دایرکت ادمین پنل هاست

   دی چت.اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

1 GB


 
3,500تومان
ماهانه

   1000 مگابایت میزان فضای اختصاصی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

   نامحدود پارک دامنه

   نامحدود ساب دامنه

   نامحدود تعداد دیتابیس

   دایرکت ادمین پنل هاست

   دی چت.اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

2 GB


 
4,000تومان
ماهانه

   2000 مگابایت میزان فضای اختصاصی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

   نامحدود پارک دامنه

   نامحدود ساب دامنه

   نامحدود تعداد دیتابیس

   دایرکت ادمین پنل هاست

   دی چت.اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

3 GB


 
4,500تومان
ماهانه

   3000 مگابایت میزان فضای اختصاصی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

   نامحدود پارک دامنه

   نامحدود ساب دامنه

   نامحدود تعداد دیتابیس

   دایرکت ادمین پنل هاست

   دی چت.اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

4 GB


 
5,000تومان
ماهانه

   4000 مگابایت میزان فضای اختصاصی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

   نامحدود پارک دامنه

   نامحدود ساب دامنه

   نامحدود تعداد دیتابیس

   دایرکت ادمین پنل هاست

   دی چت.اسکریپت های دیگر کانفینگ شده

5 GB


 
5,500تومان
ماهانه

   5000 مگابایت میزان فضای اختصاصی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

   نامحدود پارک دامنه

   نامحدود ساب دامنه

   نامحدود تعداد دیتابیس

   دایرکت ادمین پنل هاست

   دی چت.اسکریپت های دیگر کانفینگ شده