سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران پلن 1


شروع از   60,000تومان
ماهانه

سرور مجازی ایران پلن 1
کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان


   1 GB DDR3 Ram

   1 Core – 1000 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU

   25 GB SATA HDD

   1 GB Port

   نامحدود پهنای باند

   ایران مکان سرور

   پارس آنلاین دیتاسنتر

سرور مجازی ایران پلن 2


شروع از   80,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان


   2 GB DDR3 Ram

   2 Core – 1500 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU

   50 GB SATA HDD

   1 GB Port

   نامحدود پهنای باند

   ایران مکان سرور

   پارس آنلاین دیتاسنتر

سرور مجازی ایران پلن 3


شروع از   115,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان


   3 GB DDR3 Ram

   2 Core – 2000 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU

   100 GB SATA HDD

   1 GB Port

   نامحدود پهنای باند

   ایران مکان سرور

   پارس آنلاین دیتاسنتر

سرور مجازی ایران پلن 4


شروع از   145,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان


   4 GB DDR3 Ram

   4 Core – 1500 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU

   150 GB SATA HDD

   1 GB Port

   نامحدود پهنای باند

   ایران مکان سرور

   پارس آنلاین دیتاسنتر

سرور مجازی ایران پلن 5


شروع از   180,000تومان
ماهانه

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان


   5 GB DDR3 Ram

   4 Core – 2000 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU

   200 GB SATA HDD

   1 GB Port

   نامحدود پهنای باند

   ایران مکان سرور

   پارس آنلاین دیتاسنتر