سرور دانلود

سرور دانلود Plan 1


شروع از   40,000تومان
ماهانه

   1 GB DDR3 Ram

   1 Core – 1000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU

   100 GB SATA HDD

   1 GB Port

   Unlimited Bandwidth

   USA / Germany / France Server Location

   Dacentec / Hetzner / OVH Data Center

سرور دانلود Plan 2


شروع از   60,000تومان
ماهانه

   2 GB DDR3 Ram

   2 Core – 1500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU

   300 GB SATA HDD

   1 GB Port

   Unlimited Bandwidth

   USA / Germany / France Server Location

   Dacentec / Hetzner / OVH Data Center

سرور دانلود Plan 3


شروع از   80,000تومان
ماهانه

   3 GB DDR3 Ram

   2 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU

   500 GB SATA HDD

   1 GB Port

   Unlimited Bandwidth

   USA / Germany / France Server Location

   Dacentec / Hetzner / OVH Data Center

سرور دانلود Plan 4


شروع از   155,000تومان
ماهانه

   4 GB DDR3 Ram

   3 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU

   1 TB SATA HDD

   1 GB Port

   Unlimited Bandwidth

   USA / Germany / France Server Location

   Dacentec / Hetzner / OVH Data Center