هاست دانلود

هاست دانلود پلن A


 
15,000تومان
ماهانه

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور دیبا سرور


   5 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود تعداد اکانت FTP

   نامحدود تعداد ساب دامین

   نامحدود تعداد پارک دامین

   ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین

   Cpanel کنترل پنل

   آلمان محل سرور

   دارد قابلیت ارتقا

   ندارد قابلیت لیچر

   در صورت درخواست ديتابيس

   1 الی 24 ساعت تحويل

هاست دانلود پلن B


 
20,000تومان
ماهانه

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور دیبا سرور


   10 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود تعداد اکانت FTP

   نامحدود تعداد ساب دامین

   نامحدود تعداد پارک دامین

   ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین

   Cpanel کنترل پنل

   آلمان محل سرور

   دارد قابلیت ارتقا

   ندارد قابلیت لیچر

   در صورت درخواست ديتابيس

   1 الی 24 ساعت تحويل

هاست دانلود پلن C


 
25,000تومان
ماهانه

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور دیبا سرور


   15 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود تعداد اکانت FTP

   نامحدود تعداد ساب دامین

   نامحدود تعداد پارک دامین

   ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین

   Cpanel کنترل پنل

   آلمان محل سرور

   دارد قابلیت ارتقا

   ندارد قابلیت لیچر

   در صورت درخواست ديتابيس

   1 الی 24 ساعت تحويل

هاست دانلود پلن D


 
30,000تومان
ماهانه

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور دیبا سرور


   20 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود تعداد اکانت FTP

   نامحدود تعداد ساب دامین

   نامحدود تعداد پارک دامین

   ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین

   Cpanel کنترل پنل

   آلمان محل سرور

   دارد قابلیت ارتقا

   ندارد قابلیت لیچر

   در صورت درخواست ديتابيس

   1 الی 24 ساعت تحويل

هاست دانلود پلن E


 
40,000تومان
ماهانه

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور دیبا سرور


   30 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود تعداد اکانت FTP

   نامحدود تعداد ساب دامین

   نامحدود تعداد پارک دامین

   ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین

   Cpanel کنترل پنل

   آلمان محل سرور

   دارد قابلیت ارتقا

   ندارد قابلیت لیچر

   در صورت درخواست ديتابيس

   1 الی 24 ساعت تحويل

هاست دانلود پلن F


 
50,000تومان
ماهانه

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور دیبا سرور


   45 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود تعداد اکانت FTP

   نامحدود تعداد ساب دامین

   نامحدود تعداد پارک دامین

   ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین

   Cpanel کنترل پنل

   آلمان محل سرور

   دارد قابلیت ارتقا

   ندارد قابلیت لیچر

   در صورت درخواست ديتابيس

   1 الی 24 ساعت تحويل

هاست دانلود پلن G


 
65,000تومان
ماهانه

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور دیبا سرور


   75 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود تعداد اکانت FTP

   نامحدود تعداد ساب دامین

   نامحدود تعداد پارک دامین

   ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین

   Cpanel کنترل پنل

   آلمان محل سرور

   دارد قابلیت ارتقا

   ندارد قابلیت لیچر

   در صورت درخواست ديتابيس

   1 الی 24 ساعت تحويل

هاست دانلود پلن H


 
80,000تومان
ماهانه

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور دیبا سرور


   100 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود تعداد اکانت FTP

   نامحدود تعداد ساب دامین

   نامحدود تعداد پارک دامین

   ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین

   Cpanel کنترل پنل

   آلمان محل سرور

   دارد قابلیت ارتقا

   ندارد قابلیت لیچر

   در صورت درخواست ديتابيس

   1 الی 24 ساعت تحويل

هاست دانلود پلن I


 
100,000تومان
ماهانه

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور دیبا سرور


   150 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود تعداد اکانت FTP

   نامحدود تعداد ساب دامین

   نامحدود تعداد پارک دامین

   ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین

   Cpanel کنترل پنل

   آلمان محل سرور

   دارد قابلیت ارتقا

   ندارد قابلیت لیچر

   در صورت درخواست ديتابيس

   1 الی 24 ساعت تحويل

هاست دانلود پلن J


 
135,000تومان
ماهانه

انتقال رایگان هاست دانلود شما به سرور دیبا سرور


   200 گیگابایت فضا

   نامحدود ترافیک ماهیانه

   نامحدود تعداد اکانت FTP

   نامحدود تعداد ساب دامین

   نامحدود تعداد پارک دامین

   ۲۴ ساعته پشتیبانی آنلاین

   Cpanel کنترل پنل

   آلمان محل سرور

   دارد قابلیت ارتقا

   ندارد قابلیت لیچر

   در صورت درخواست ديتابيس

   1 الی 24 ساعت تحويل